Al.Jana Pawła II 91,
Białystok, 15-703

85 7420 199 wew 13
rekrutacja@nwsp.bialystok.pl

Kategoria:

Harmonogram obowiązujący podczas rekrutacji

Od 8 kwietnia 2019 r. do 18 czerwca 2019 r.

Złożenie wniosków o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełniane przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kserokopię bądź oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty/gimnazjalnego

Do 4 lipca 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

5 lipca 2019 r. o godz. 10:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 10 lipca 2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki poprzez przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty/ gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjecie do szkoły

12 lipca 2019 r. o godz. 10:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 lipca 2019 r. do godz. 14:30

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole