Al.Jana Pawła II 91,
Białystok, 15-703

85 7420 199 wew 13
rekrutacja@nwsp.bialystok.pl

Kategoria:

Uczniowie podejmujący naukę w klasie o profilu psychologiczno-pedagogicznym  poza ogólną wiedzą z języka polskiego, nauk ścisłych i języków nowożytnych, nabywają podstawową wiedzę na temat pracy psychologa i pedagoga. Kształtują umiejętności interpersonalne i komunikacyjne niezbędne w tym zawodzie. Programy kształcenia przygotowane są adekwatnie do zmieniającej się rzeczywistości i uwzględniają aktualne problemy społeczne w obszarze szeroko pojętej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W ramach zajęć realizowane są praktyki w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach interwencji kryzysowej, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych. Uczniowie zdają maturę na ogólnych zasadach, co pozwala podjąć naukę na wybranych studiach wyższych, a opanowany materiał w trakcie toku kształcenia pozwala lepiej radzić sobie w przyszłej pracy zawodowej.

Absolwent może podjąć pracę w instytucjach zajmujących się pomocą psychologiczno-pedagogiczną tj.: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki interwencji kryzysowej, domy dziecka, poprawczaki, świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, szkole świetlice itp.

Do podstawowych bloków tematycznych należą:

  • psychologia i pedagogika ogólna;
  • psychologia rozwojowa;
  • psychologia i pedagogika wychowawcza;
  • psychologia osobowości;
  • psychologia i pedagogika społeczna;
  • praktyki w placówkach psychologiczno-pedagogicznych;
  • koła zainteresowań tj. kolo młodych wolontariuszy, koła kreatywnych psychologów, koło pedagogiczne;

 

Limit miejsc: 25 osób